Shravana Nakshatra

Quick Information about Shravan Nakshatra

 • Shravan Nakshatra English Name :  Altair    
 • Shravan Nakshatra Symbol: Footprints, ear      
 • Shravan Nakshatra Lord: Moon      
 • Shravan Nakshatra Rashi:   10:00 Capricorn  degree to 23:20’ Capricorn
 • Shravan Nakshatra Gana: dev
 • Shravan Nakshatra Diety:   Vishnu     
  Number of Stars in Shravan Nakshatra: 
   3
 • Shravan Nakshatra Yoni / Animal:  Female Monkey    
  Shravan Nakshatra Nadi: 
  Antya
 • Shravan Nakshatra first pada: name first letter is “Khee”, pada Lord ‘Mars’
 • Shravan Nakshatra second pada: name first letter is “Khu”, pada Lord ‘Venus’
 • Shravan Nakshatra third pada: name first letter is “Khay”, pada Lord ‘Mercury’
 • Shravan Nakshatra fourth pada: name first letter is “Kho”, pada Lord ‘Moon’
 • Shravan Nakshatra Sacred Tree:  Crown Flower (रुई) (Calotropis Gigantea)

Know more …

Nakshatras in Astrology

1)Ashwini, 2) Bharani , 3) Krittika, 4) Rohini, 5) Mrigasira , 6) Ardra , 7) Punarvasu  , 8) Pushya , 9) Ashlesha,, 10) Magha, 11) PoorvaPhalguni , 12) UttaraPhalguni , 13) Hasta , 14) Chitra , 15) Swati , 16) Vishakha , 17) Anuradha , 18) Jyeshta , 19) Mool , 20) PoorvaShadha , 21) UttaraShadha , 22) Shravan , 23) Dhanishtha, 24) Shatataraka  , 25) PoorvaBhadrapada  , 26) UttaraBhadrapada , 27) Revati