PurvaShadha Nakshatra

Quick Information about PoorvaShadha Nakshatra

 • Poorva Shadha Nakshatra English Name :  Lambda Sagitari   
 • Poorva Shadha Nakshatra Symbol: Stage     
 • Poorva Shadha Nakshatra Lord: Venus    
 • Poorva Shadha Nakshatra Rashi:   13:20’ Sagittarius up to 26”40’ Sagittarius
 • Poorva Shadha Nakshatra Gana: Manushya
 • Poorva Shadha Nakshatra Diety:   Varuna – God of Waters   
  Number of Stars in Poorva Shadha Nakshatra:
   2    
 • Poorva Shadha Nakshatra Yoni / Animal:  Male Monkey   
  Poorva Shadha Nakshatra Nadi: 
  Madhya
 • Poorva Shadha Nakshatra first pada: name first letter is “Bhu”, pada Lord ‘Sun’
 • Poorva Shadha Nakshatra second pada: name first letter is “Dha”, pada Lord ‘Mercury’
 • Poorva Shadha Nakshatra third pada: name first letter is “Pha”, pada Lord ‘Venus’
 • Poorva Shadha Nakshatra fourth pada: name first letter is “Dhaa”, pada Lord ‘Mars’
 • Poorva Shadha Nakshatra Sacred Tree:  Rattan Cane (वेत)  (Calamus)

Know more …

Nakshatras in Astrology

1)Ashwini, 2) Bharani , 3) Krittika, 4) Rohini, 5) Mrigasira , 6) Ardra , 7) Punarvasu  , 8) Pushya , 9) Ashlesha,, 10) Magha, 11) PoorvaPhalguni , 12) UttaraPhalguni , 13) Hasta , 14) Chitra , 15) Swati , 16) Vishakha , 17) Anuradha , 18) Jyeshta , 19) Mool , 20) PoorvaShadha , 21) UttaraShadha , 22) Shravan , 23) Dhanishtha, 24) Shatataraka  , 25) PoorvaBhadrapada  , 26) UttaraBhadrapada , 27) Revati